Zásady spracúvania osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov sme vytvorili pre tých, ktorí sa o náš koncept Cambridge Weight Plan zaujímajú a pre našich klientov, aby vedeli, že všetko, čo s osobnými údajmi robíme, má zákonný základ. Všetky osobné údaje spracúvame výlučne na základe platnej legislatívy. Nerobíme nič, čo by sme nemali.

 

Kto určuje za akým účelom a akými prostriedkami sa osobné údaje spracúvajú?

Hlavným šéfom sme my, spoločnosť CWP výživové poradenství s.r.o., so sídlom Průmyslová 479, 252 61 Jeneč, Česká republika, IČO 242 31 371. Naša spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 200621. Kontaktný email: oou@cwp.cz.

 

Nech sa stane hocičo, sme tu pre Vás.

 

A čo výživoví poradcovia programu Cambridge Weight Plan?

Našimi sprostredkovateľmi sú naši obchodní partneri, výživoví poradcovia programu Cambridge Weight Plan. Naši obchodní partneri získavajú Vaše osobné údaje, údaje záujemcov a klientov, v rámci konceptu Cambridge Weight Plan v našom mene, na základe nášho poverenia, v rámci osobitného zmluvného vzťahu medzi Spoločnosťou a obchodným partnerom Spoločnosti tak, aby boli v súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov.

 

Koho môžem kontaktovať, ak mám otázku súvisiacu s ochranou osobných údajov?

Môžete sa obrátiť na nášho obchodného partnera, Vášho výživového poradcu, alebo na zodpovednú osobu poverenú našou spoločnosťou.

V súvislosti s ochranou osobných údajov naša spoločnosť poverila Mgr. Martina Chocholouška.

 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Chocholoušek

Adresa: Průmyslová 479, 252 61 Jeneč, Česká republika

E-mail: poverenec@cwp.cz.

 

Koho údaje spracúvame a odkiaľ ich získavame?

V rámci konceptu Cambridge Weight Plan spracúvame výlučne údaje záujemcov a klientov nášho konceptu Cambridge Weight Plan. Údaje získavame priamo od konkrétnych osôb, ktoré majú záujem o koncept alebo sú priamo našimi klientmi.

 

Kto s nami Vaše údaje spracúva?

Vaše údaje ako prví spracúvajú naši obchodní partneri, certifikovaní výživoví poradcovia programu Cambridge Weight Plan, ktorí v našom mene spracúvajú údaje záujemcov a klientov konceptu Cambridge Weight Plan.

Ďalej sa osobné údaje klientov môžu dostať k našej zodpovednej osobe, ktorá dohliada na náš koncept Cambridge Weight Plan, aby bolo všetko v poriadku a v súlade s GDPR.

Aby sme Vaše údaje chránili čo najviac, tak po uplynutí doby spracúvania ich presunieme do certifikovaného archívu, kde budú čakať na čas ich skartácie.

Ak sa jedná o údaje, ktoré ste nám poskytli, aby všetci videli, ako sa Vám s nami darí, tak sa k Vašim údajom môžu dostať naši externí grafici, marketingové agentúry a pod.

Vaše údaje budú zverejnené len tam, kde chcete, aby boli zverejnené a samozrejme len na základe Vášho súhlasu.

 

Aké údaje spracúvame a prečo?

Spracúvame Vaše kontaktné údaje, aby sme vedeli, kto ste a aby sme Vám mohli zavolať alebo napísať, ak budeme chcieť napr. zmeniť dohodnutý termín konzultácie.

Taktiež spracúvame údaje o Vašom životnom štýle a Vaše zdravotné údaje, aby sme vedeli, či ste OK a či je pre Vás náš program Cambridge Weight Plan vhodný, a v akom Kroku programu Cambridge Weight Plan by ste mali byť. Údaje o zdravotnom stave spracúvame na základe Vášho súhlasu, pretože bez neho to nepôjde.

Ak Vás budeme chcieť potešiť a poslať Vám informáciu o našich akciách určených pre Vás, môžeme, keďže sa jedná o náš oprávnený záujem. Ak Vás to však bude obťažovať alebo nič viac nechcete vedieť, jednoducho nám to povedzte a my Vám nebudeme ponuku zasielať.

Vaše príbehy, fotografie a videá používame len, ak sa chcete sami pochváliť so svojím úspechom a dáte nám na to súhlas.

 

Dôvera je pre nás základ.

Je pre nás samozrejmé, že Vaše údaje nikomu nepredávame a ani s nimi neobchodujeme. Zbierame len tie údaje, ktoré potrebujeme, aby všetko fungovalo, ako má.

 

Ako dlho údaje spracúvame?

Osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z nášho vzťahu a ďalej po dobu, ktorú sme povinní ich uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Ako osobné údaje spracúvame?

Osobné údaje spracúvame v listinnej podobe a v elektronických informačných systémoch. Pri spracúvaní nedochádza k žiadnemu automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Vaše údaje sú chránené po celú dobu ich spracúvania pred ich zneužitím, stratou alebo iným neoprávneným zásahom. Všetky osoby, ktoré prichádzajú s údajmi do kontaktu, sú viazané mlčanlivosťou.

 

Aké práva majú záujemcovia a klienti konceptu Cambridge Weight Plan?

Právo na prístup

Právo na prístup je právo požadovať od Prevádzkovateľa (čiže od našej spoločnosti CWP výživové poradenství s.r.o.) prístup k osobným údajom týkajúcim sa záujemcu alebo klienta. To znamená, že máte právo sa opýtať, či sa Vaše údaje spracúvajú a ak áno, máte zaručený prístup ku všetkým informáciám súvisiacim s Vašimi údajmi.

 

Právo na opravu alebo vymazanie

Záujemca alebo klient má právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov. Ak sú Vaše údaje neúplné, nesprávne alebo ich chcete vymazať, máte právo si túto požiadavku u nás uplatniť.

 

Právo na obmedzenie

Záujemca alebo klient má právo na obmedzenie spracovania osobných údajov týkajúcich sa záujemcov či klienta v prípade, ak budú nejasné okolnosti spracovania osobných údajov zo strany našej spoločnosti.

 

Právo namietať proti spracúvaniu

Záujemca alebo klient má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa záujemcov či klienta, ak sa tieto údaje spracúvajú na základe oprávnených záujmov, napr. pri priamom marketingu.

 

Právo na prenosnosť

Záujemca alebo klient má právo na prenosnosť osobných údajov týkajúcich sa záujemcov či klienta. Toto právo znamená, že máte právo získať svoje osobné údaje a požiadať o ich prenesenie inému Prevádzkovateľovi.

 

Právo na odvolanie súhlasu

Ako dotknutá osoba (záujemca alebo klient) máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby, a to napr. prostredníctvom formulára “ODVOLANIE SÚHLASU”, ktorý tvorí prílohu udeleného súhlasu, doručeného Prevádzkovateľovi e-mailom na adresu: poverenec@cwp.cz alebo poštou na adresu: CWP výživové poradenství s.r.o., so sídlom Průmyslová 479, 252 61 Jeneč, Česká republika. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

Právo podať sťažnosť

Zároveň ako dotknutá osoba (záujemca alebo klient) máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to najmä v členskom štáte svojho obvyklého bydliska, v mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia.

 

Nenašli ste všetky informácie, ktoré Vás zaujímajú?

Kontaktujte nás: oou@cwp.cz.

 

Spolupracujeme